Jennifer O'Green: Gesprengte Fesseln

 

 

ISBN: 3-453-18959-0

Erschienen: 1995 bei Ullstein / Original: 1987

am 28.09.88 auch erschienen als Historical Gold Band 13 bei Cora