Catherine Lyndell (aka Kathleen Fraser)

 

 

 

Joanna - Stolze Herrin von Rochambeau (Tapestry of Pride)